Foreign Trade & Landed Cost

This product is no longer available.


Allocate importing costs as landed costs to the foreign imported goods


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này tích hợp ứng dụng Xuất nhập khẩu và Phân bổ Phí về Kho (Landed Cost) để tăng cường hiệu suất, tự động hoá quy trình nhập khẩu hàng hoá và giảm thiểu lỗi gây ra bởi sự nhầm lẫn của con người khi phải thao tác với số liệu các lô hàng nhập khẩu.

Khi xác nhận phiếu khai báo hải quan cho lô hàng xuất nhập khẩu, nếu có các chi phí thuế phát sinh, hệ thống sẽ tự động tạo phân bổ chi phí về kho cho lô hàng này.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise