Purchase Warranty

This product is no longer available.


Warranty management for purchases


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tính năng nổi bật

  • Module này được phát triển dựa trên module to_warranty_management để áp dụng cho phân hệ mua hàng.
  • Khi xác nhận đơn hàng mua, tự động đưa các chính sách bảo hành áp dụng cho sản phẩm vào dòng đơn hàng (chỉ các chính sách áp dụng cho Mua hàng).
  • Khi tạo yêu cầu bảo hành nếu có thông tin về đơn hàng mua, hệ thống sẽ tự động lấy chính sách bảo hành áp dụng cho đơn hàng mua này sang yêu cầu bảo hành.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise