VAT Counterpart Account

This product is no longer available.


Add Counterpart Account into Tax form for VAT


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tính năng nổi bật

Trong một số trường hợp khi chúng ta không có tài khoản đối ứng cho mục thuế, module này thêm tài khoản đối ứng vào form thuế để giải quyết vấn đề này.

Ví dụ, trong Kế toán Việt Nam, khi hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu vào tài khoản 33312 (GTGT Hàng nhập) thì cần đối ứng với 1331 (GTGT được khấu trừ) cho tài khoản đối ứng.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise