Partner Gender

This product is no longer available.


Manage partner gender


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

  • Quản lý giới tính đối tác

Tính năng chính

  • Bổ sung thêm trường giới tính cho đối tác
  • Bổ sung bộ lọc tìm kiếm theo giới tính của đối tác
  • Bổ sung nhóm đối tác theo giới tính

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise