Warranty Purchase Stock

This product is no longer available.


Add warranty informations from Purchase Order Line to Stock Move Line.


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô tả

Đây là mô-đun phụ thuộc của to_warranty_purchase & to_warranty_stock và sẽ tự động được cài đặt khi 2 mô-đun này được cài đặt.

Tính năng nổi bật

  • Thêm trường Đơn mua hàng trên Yêu cầu bảo hành để chọn đơn mua hàng có chứa sản phẩm mang số Lô/sê-ri

  • Khi xác nhận giao hàng mua sản phẩm có Lô/sê-ri:

    • Đưa thông tin các chính sách bảo hành từ các dòng đơn hàng mua sang Stock Move Line
    • Cập nhật ngày bắt đầu bảo hành và đơn hàng mua trên Lô/sê-ri

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise