Website Documentation Management

This product is no longer available.


Documentation Management System for Odoo Websites


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Quản Lý tài liệu trên Websites Odoo

 1. Giao diện trên Website

  • Tạo chuyên mục, tài liệu và liên kết(link/anchors)
  • Chỉnh sửa tên chuyên mục, tài liệu
  • Xác nhận / Phê duyệt tài liệu
  • Xuất bản / Dừng xuất bản chuyên mục và tài liệu
  • Xóa chuyên mục và tài liệu
  • Sắp xếp thứ tự chuyên mục và tài liệu
  • Thêm thẻ cho tài liệu
  • Tìm kiếm nhanh tài liệu
  • Thay đổi hình bìa và màu nền cho chuyên mục
 2. Phân quyền

  Gồm 4 quyền phân cấp: Biên tập viên (Editor), Người kiểm duyệt nội dung (Reviewer), Biên tập và thiết kế (Designer), Quản lý (Manager)

  2.1 Biên tập viên (Editor):

  • Tạo các tài liệu và nội dung cho tài liệu
  • Cho phép chỉnh sửa Tài liệu/Nội dung nếu được Phân công và trạng thái của liệu/Nội dung đấy là 'Dự thảo' / 'Xác nhận', 'Bị từ chối'
  • Cho phép xóa Tài liệu/Nội dung nếu được Phân công, là tác giả và trạng thái của liệu/Nội dung đấy là 'Dự thảo' / 'Xác nhận', 'Bị từ chối'

  2.2 Người kiểm duyệt nội dung (Reviewer):

  • Bao gồm các quyền của Biên tập viên
  • Cho phép tạo/sửa Chuyên mục (Không được xuất bản / hủy xuất bản)
  • Thay đổi hình bìa và màu nền cho chuyên mục
  • Chỉnh sửa/Xóa Tài liệu của Biên tập viên

  2.3 Biên tập và thiết kế (Designer):

  • Bao gồm các quyền của Người kiểm duyệt nội dung
  • Cho phép publish Tài liệu/Nội dung/Chuyên mục
  • Chỉnh sửa/Xóa Tài liệu của Người kiểm duyệt nội dung

  2.4 Quản lý(Manager)

  • Có đầy đủ quyền

Ấn bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise