ALLAB mailing list archives

Ảnh đại diện

Giáo trình học của bên ALL: ht [...]

bởi
Công ty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T, Đào Tuấn Phong
- 19/05/2020 01:58:25

Giáo trình học của bên ALL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tCdabNlnz_KLXn2oril9rGP_oSYOYsNn/edit#gid=1237970848

sheet 1 là độ tuổi cho các course

các sheet còn lại là các subject của mỗi khóa học