Leo Tran Sản xuất Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 625

Bạn cần tham khảo các tài liệu về Địa điểm khoBoM, Định tuyến sản xuất (Routing), Tuyến đường Kho bãi trước khi tìm hiểu về Lệnh sản xuất

Khi các BoM đã được định nghĩa, hệ thống có khả năng tự động quyết định tuyến đường sản xuất tùy thuộc vào nhu cầu của công ty. Các Lệnh sản xuất có thể được đề xuất tự động bởi hệ thống dựa trên một vài tiêu chí:

  • Sử dụng quy tắc Make To Order.
  • Sử dụng quy tắc tồn kho tối thiểu.
  • Run Scheduler.

Tất nhiên bạn cũng có thể tạo Lệnh sản xuất một cách thủ công bằng cách nhấp chuột vào nút Tạo mới trong menu Sản xuất > Sản xuất > Lệnh sản xuất

MO Form

Form Lệnh sản xuất 

Trong quá trình tạo mới một lệnh sản xuất, khi bạn chọn một sản phẩm cuối cùng (thành phầm) để sản xuất, hệ thống sẽ tự động điền các thông tin liên quan đến sản phẩm đó như: BoM, Routing (Định tuyến) mà bạn đã cấu hình trước đó. Lưu ý, thông tin về Sản phẩm để tiêu thụ sẽ được tính toán tự động dựa trên BoM đã xây dựng sẵn ngay khi bạn xác nhận Lệnh sản xuất.

Các trường cần lưu ý:

  • Sản phẩm: sản phẩm cuối cùng (thành phẩm) mà bạn cần sản xuất.
  • Số lượng: số lượng thành phẩm cần sản xuất.
  • Địa điểm nguyên liệu thô: địa điểm kho, nơi mà hệ thống sẽ tìm kiếm các nguyên vật liệu thô để phục vụ lệnh sản xuất hiện tại.
  • Địa điểm thành phẩm: địa điểm kho lưu trữ thành phẩm sau khi hoàn thành sản xuất.
  • Hoạt động sản xuất: danh sách các hoạt động cần thực hiện để sản xuất ra thành phẩm, danh sách này sẽ được tính toán tự động dựa trên trường Định tuyến (Routing) đã chọn ở trên.

Sau khi bạn xác nhận lệnh sản xuất này bằng cách nhấp chuột vào nút Xác nhận sản xuất, hệ thống sẽ tự động tính toán ra các sản phẩm cần tiêu thục cũng như các hoạt động cần thực hiện. Đồng thời nó cũng tự động tạo ra các Dịch chuyển kho tương ứng bao gồm các dịch chuyển kho nguyên vật liệu thô từ kho sang địa điểm sản xuất và thành phẩm từ địa điểm sản xuất về kho. Để tiện cho bạn theo dõi, các dịch chuyển kho này sẽ có trường miêu tả = mã của Lệnh sản xuất. Bạn có thể nhìn thấy các dịch chuyển kho này thông qua menu Kho hàng > Truy xuất nguồn gốc > Dịch chuyển kho.

 MO Stock Move

Dịch chuyển kho được thực hiện từ Lệnh sản xuất

Tất nhiên, bạn sẽ thấy những dịch chuyển kho này mới chỉ ở trạng thái Chờ có sẵn. Lúc này, bạn có thể quay lại Lệnh sản xuất và nhấp chuột vào nút Kiểm tra tính khả dụng. Nếu tất cả số lượng nguyên vật liệu đã có đủ trong kho, hệ thống sẽ chuyển trạng thái của lệnh sản xuất thành Sẵn sàng sản xuất

Khi bạn bắt đầu thực hiện sản xuất, bạn có thể nhấp chuột vào nút Đánh dấu là bắt đầu ở góc trên cùng bên tay trái của form Lệnh sản xuất. Lúc này, trạng thái của lệnh sản xuất sẽ được chuyển thành Sản xuất được bắt đầu.

Một lệnh sản xuất vẫn có thể được hủy khi nó đã được bắt đầu bằng cách nhấp chuột vào nút Hủy sản xuất ở góc trên cùng bên tay trái của form Lệnh sản xuất. Lúc này, tất cả các dịch chuyển kho đã được tạo ra liên quan tới Lệnh sản xuất này cũng sẽ bị Hủy bỏ.

Sau khi bạn kết thúc quá trình sản xuất thành phẩm, bạn có thể nhấp chuột vào nút Sản xuất ở góc trên cùng bên tay trái của form Lệnh sản xuất, hệ thống sẽ mở ra một cửa số để bạn xác nhận lại số lượng sản phẩm cần tiêu thụ

Produce Form

Kết thức quá trình sản xuất

Nếu bạn nhấn nút Xác nhận, hệ thống sẽ chính thức kết thúc quá trình sản xuất, đồng thời tự động thực hiện Dịch chuyển các Dich chuyển kho tương ứng. Kết quả là nguyên vật liệu trong kho đã được chuyển sang địa điểm sản xuất, thành phẩm được chuyển từ địa điểm sản xuất về kho.