Documentation

Description

Jane Nguyen Các công cụ cá nhân Đã Xuất bản: 21/07/2020 Lượt Xem: 437

Mỗi một user (người dùng) sẽ được câp tên đăng nhập và mật khẩu để sử dụng phần mềm với các tính năng tương ứng việc phân quyền của doanh nghiệp cho người đó. Trong Odoo, dù được phân quyền nào thì bạn cũng có một số công cụ cá nhân để quản lý công việc và phối hợp với những cá nhân khác thực hiện các công việc được giao. Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các tính năng liên quan đến m...