Documentation

Description

Leo Tran Sản xuất Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 1.572

Routings dùng để xác định các hoạt động sản xuất được thực hiện trong các Năng lực sản xuất (work centers) để sản xuất một sản phẩm nhất định. Một Quy trình sản xuất (mrp routing) thường được tham chiếu tới các Định mức nguyên vật liệu (BoM) và nó có thể được định nghĩa trực tiếp trên form BoM hoặc thông qua menu Sản xuất > Các Sản phẩm > Quy trình sản xuất. Khi định nghĩa một Quy trình sản xuấ...