Documentation

Description

[Home] Trần Ngọc Tuấn Những bước đầu tiên Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 1.440

Giái pháp ERPOnline / Odoo cung cấp một cách làm việc mới với hệ thống email một cách hiệu quả hơn so với cách làm việc với email kiểu truyền thống (điều mà gần như không thay đổi trong suốt 20 năm qua). Với việc tích hợp Email vào hệ thống ERPOnline/Odoo, toàn bộ các giao dịch email, các thông điệp email của toàn bộ nhân viên sẽ được quản lý & lưu trữ hiệu quả trong hệ thống ERP (xem thêm: Tương ...