Documentation

Description

Jane Nguyen Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 18/08/2020 Lượt Xem: 497

Việc quản lý rành mạch các loại quỹ tiền mặt, ngân hàng trong doanh nghiệp giúp cho người quản lý có đầy đủ thông tin tức thời của từng quỹ, từ đó có định hướng để cân đối thu chi, cân đối nguồn lực cho các dự án kinh doanh ngắn và dài hạn. Bài viết này giúp bạn hiểu rõ quy tắc quản lý các quý tiến mặt, tiền gửi ngân hàng và cách kiểm soát chúng. ...