Documentation

Description

Bùi Thị Xuyền Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 28/07/2020 Lượt Xem: 464

Kế toán mua hàng trong ERPOnline cũng được kế thừa dữ liệu từ phân hệ mua hàng sang để quản lý chặt chẽ từ khâu phát sinh các yêu cầu đến khi đơn hàng hoàn thành, theo dõi hóa đơn mua và công nợ với nhà cung cấp. Mối liên hệ với bộ phận muaThông thường trong doanh nghiệp, bộ phận mua hàng là một bộ phận riêng biệt. Bộ phận mua hàng sẽ có trách nhiệm phát hiện, tiếp nhận, phân tích các yêu cầu mua ...