Documentation

Description

Leo Tran Quản trị Odoo Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 296

ERPOnline / Odoo cho phép người dùng cuối (với quyền quản trị tối cao) có thể tùy biến toàn bộ các khung nhìn (views) ( bao gồm kiểu tree view, form view, kanban view,v.v. ) trong hệ thống để cho phù hợp với nhu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu chúng ta không cho hệ thống biết khung nhìn này đã được tùy biến thì toàn bộ các tùy biến của bạn sẽ bị mất (trở về trạng thái mặc định c...