[Home] Nguyễn Thị Liên Nhân lực Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 404

Chương này mô tả các tính năng chính của phân hệ Quản lý nhấn sự và thuê mướn nhân viên của ERPOnline/Odoo. Hầu hết các giải pháp thảo luận trong chương này là quản lý nhân sự trong việc kinhd oanh hoặc của dự án, và phụ thuộc chủ yếu vào kế toán quản trị, với vụ việc hay dự án thể hiện bởi một tài khoản quản trị.

Hiệu quả kinh doanh của công ty phụ thuộc vào hiệu quả làm việc của nhân viên. Phân hệ nhân sự của ERPOnline/Odoo cho phép bạn quản lý các yếu tố quan trọng để nhân viên làm việc hiệu quả, chẳng hạn như kỹ năng, hợp đồng của nhân viên, và thời gian làm việc.

module nhan su

Bắt đầu với một cơ sở dữ liệu mới bao gồm dữ liệu demo và cài đặt ứng dụng Danh mục nhân viên.