Betty Nguyen Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 455

Quản lý tài sản

Phân hệ Quản lý tài sản cho phép bạn quản lý tài sản thuộc sở hữu của công ty hay một cá nhân và theo dõi khấu hao của chúng. Nó cũng cho phép bạn tích hợp với hệ thống kế toán cho từng lần khấu hao.

Trước tiên, bạn cần cài module Quản lý tài sản, sau đó truy cập vào menu Kế toán/Tài sản/Tài sản. Tại đây bạn có thể lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến Tài sản của bạn như là đã khấu hao hết bao nhiêu, tổng tiền khấu hao dựa trên phương pháp tính khâu hao mà bạn đã chọn, ngày mà Tài sản được mua về, nguyên giá của tài sản và Nhà cung cấp của nó,...

Bạn cũng có thể nhìn thấy tình trạng khác nhau trên mỗi Tài sản. Một tài sản có thể được đóng lại bằng tay khi mà khấu hao vượt quá mức cho phép hoặc nó sẽ tự động được đóng lại khi lần khấu hao cuối cùng được vào sổ.

Bạn cũng có thể nhìn thấy hệ thống phân cấp của Tài sản bằng cách sử dụng menu Kế toán/Tài Sản/Phân cấp tài sản.

Để thống kê, báo cáo cho các Tài sản bạn có thể sử dụng menu Báo cáo/Kế toán/Phân tích Tài sản.

Phân loại Tài sản

Bạn có thể tạo ra các nhóm Tài sản bằng cách sử dụng menu Kế toán/Cấu hình/Tài sản/Asset Categories

asset category

Form Asset Category

Bạn có thể cấu hình các thông tin sau:

 • Tên: Tên của nhóm Tài sản.
 • Sổ nhật ký: Một sổ nhật ký ghi lại các bút toán chủ yếu liên quan đến mua hàng và chi phí.
 • Tài khoản tài sản: Tài khoản này sẽ được khấu trừ khi tính khấu hao
 • Tài khoản khấu hao: Giống với Tài khoản tài sản hoặc bạn có thể định khoản vào tài khoản khác để tính khấu hao riêng.
 • Chi phí khấu hao: Tài khoản này sẽ được ghi Nợ khi khấu hao được vào sổ.
 • Phương pháp thời gian: Bạn có thể chọn Số lần khấu hao hoặc Ngày kết thúc
 • Số lần khấu hao: Nếu bạn chọn phương pháp là Số lần khấu hao thì bạn phải nhập một số vào đây.
 • Ngày kết thúc: Nếu bạn chọn phương pháp là Ngày kết thúc thì bạn phải nhập một ngày vào đây.
 • Độ lớn của kỳ kế toán: Khoản thời gian giữa 2 lần khấu hao, tính theo tháng.
 • Phương pháp tính khấu hao: Bạn có thể chọn Tuyến tính hoặc Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.
 • Prorata Temporis: Nếu bạn tích vào ô này, lần khấu hao đầu tiên sẽ được tính từ ngày mua
 • Bỏ qua trạng thái dự thảo: Nếu bạn tích vào ô này, Tài sản thuộc nhóm này sẽ được tự động xác nhận khi được tạo ra từ hóa đơn.

Quản lý Tài sản & Khấu hao

Bạn có thể tạo Tài sản bằng cách sử dụng menu Kế toán/Tài sản/Tài sản và kích vào nút Create

asset

Form thông tin Tài sản

Bạn có thể cấu hình các thông tin sau:

 • Tên tài sản.
 • Nhóm Tài sản: Chọn nhóm tài sản.
 • Kiểu tài sản: Phục vụ cho mục đích báo cáo.
 • Nguyên giá: Giá trị Tài sản khi mua về.
 • Ngày mua
 • Đối tác: Nhà cung cấp khi bạn mua Tài sản.

Tab Depreciation có nút Tính toán, sau khi bạn kích vào nút này bạn sẽ theo dõi được giá trị khấu hao trong Bảng khấu hao dựa trên chu kỳ kế toán và phương pháp khấu hao mà bạn đã chọn. Tình trạng của Tài sản lúc này là Đang chạy.

Sau khi Tài sản được xác nhận, bạn có thể vào sổ kế toán cho các khấu hao bằng cách kích vào nút Create Move cho khấu hao tương ứng.

asset depreciation

Bảng tính khấu hao Tài sản

Bạn có thể nhìn thấy các bút toán khấu hao trong tab Lịch sử

asset history

Lịch sử các bút toán tính khấu hao Tài sản