Documentation

Description

[Home] Nguyễn Thị Liên Bán Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 723

Quản lý báo giá bán hàng của bạn   Trong ERPOnline, một báo giá và một đơn đặt hàng được xử lý trong các menu khác nhau. Bạn có thể xem xét để có một báo giá từ một đơn hàng đã hoàn thành, bởi vì đơn hàng đó đã được khách hàng xác nhận. Hoặc ngược lại, bạn có thể có một báo giá từ một đơn hàng chưa được xác nhận hoặc đã bị hủy bỏ nào đó. Báo giá của bạn có thể được mở bằng cách sử dụng menu Bán ...