Documentation

Description

Betty Nguyen Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 360

Phần này ERPOnline/Odoo xin giới thiệu với người dùng về chức năng của Sổ nhật ký và cách tạo một sổ nhật ký. Chức năng của sổ nhật ký Sổ nhật ký là nơi lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp theo trình tự thời gian cụ thể. Và để đảm bảo việc theo dõi, quản lý, báo cáo thì người dùng có thể tạo ra các sổ nhật ký khác nhau mà mỗi sổ nhật ký là đại diện cho một hoặc một v...