Documentation

Description

[Home] Nguyễn Thị Liên Nhân lực Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 2.124

Trong hầu hết các công ty dịch vụ mà ERPOnline/Odoo đã triển khai, Bảng tính dịch vụ hoặc Bảng chấm công, đã cải tiến rất nhiều cách quản lý. Những Bảng tính dịch vụ được tạo bởi mỗi nhân viên khi họ làm việc trong những trường hợp khác nhau, dự án đang chạy. Mỗi cái được đại diện bởi một tài khoản quản trị trong hệ thống. Trong suốt một ngày làm việc, khi nhân viên làm việc trên một dự án hay mộ...