Documentation

Description

[Home] Nguyễn Thị Liên Mua Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 2.165

Tất cả các yếu tố của một Quy trình Mua hàng hoàn thiện   Các thông tin về nhà cung cấp hoặc các đơn đặt hàng (order) là những tài liệu cho phép bạn quản lý các cuộc đàm phán giá, hóa đơn nhà cung cấp, kiểm soát, xử lý hóa đơn hàng hóa và đồng bộ hóa tất cả các tài liệu. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào quy trình theo đơn hàng như sau: Yêu cầu chào giá gửi cho nhà cung cấp, Xác nhận mu...