Documentation

Description

[Home] Nguyễn Thị Liên Nhân lực Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 741

Bạn có thể quản lý ngày nghỉ của toàn bộ nhân viên bằng cách sử dụng module Ngày nghỉ. Tới menu Thiết lập ‣ Cấu hình ‣ Nhân sự. Sau đó trong Tính năng đánh dấu vào Quản lý nghỉ phép, nghỉ lễ và yêu cầu cấp phát. Và đó nhấn vào nút Áp dụng. Sử dụng menu Nhân sự ‣ Ngày nghỉ ‣ Yêu cầu nghỉ của một nhân viên có thể yêu cầu nghỉ. Yêu cầu ngày nghỉ có thể được tạo bởi nhân viên và xác nhận bởi người ...