Dịch tài liệu hướng dẫn mailing list archives

Avatar

Re: Dịch tài liệu hướng dẫn

by
T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
- 04/11/2019 07:40:53
@Ngô Thị Phượng good job. @Ivan Pham Chị ko ngại chỉ, nhưng trước khi hỏi ta nên lại quay về 5W1H. Khi em đã tìm hiểu vấn đề mà ko ra chị chỉ cần gợi ý là em có thể đi tiếp. Còn không chị có chỉ em sẽ lại quên.