HR Expense & Payroll Integration

This product is no longer available.


Reimburse HR Expenses in Payroll with Payslips


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Ứng dụng này cung cấp tích hợp giữa ứng dụng Chi tiêu nhân sự và ứng dụng Bảng lương Nhân sự để chuyển hoàn trả Chi tiêu nhân sự sang phiếu lương. Nói cách khác, thay vì trả lại cho nhân viên ngay sau chi tiêu được phê duyệt, số tiền chi tiêu sẽ được giữ lại để bao gồm trong phiếu lương tiếp theo.

Các tính năng chính

 1. Chi tiêu Nhân sự
  • Trong quá trình nộp Chi tiêu Nhân sự, nhân viên có thể đề xuất hoàn trả trong phiếu lương nhờ vào tùy chọn mới "Hoàn trả trong phiếu lương" được thêm vào biểu mẫu Chi tiêu Nhân sự
  • Trong quá trình phê duyệt, người quản lý có thể quyết định việc hoàn trả sẽ được thực hiện ngay lập tức trên biểu mẫu Chi tiêu Nhân sự tương ứng hoặc hoãn lại cho phiếu lương tiếp theo
  • Không có bút toán kế toán nào được tạo ra ở bất kì giai đoạn nào của Chi tiêu Nhân sự nếu chi tiêu được đặt là được hoàn trả trong Phiếu lương
 2. Phiếu Lương
  • Khi nút nhấn nút "Tính toán Phiếu lương", Odoo sẽ tìm kiếm tất cả các chi tiêu nhân sự được phê duyệt của nhân viên tương ứng được đánh dấu bằng "Hoàn trả trong phiếu lương" và thêm chúng vào phiếu lương để quy tắc lương có thể truy cập bằng cú pháp dấu chấm ** paylip.hr_exense_ids **
  • Khi nhấn nút "Xác nhận", Odoo sẽ chạy "Tính toán Phiếu lương" trước khi thực hiện xác nhận
  • Khi phiếu thanh toán chuyển trạng thái Hoàn thành, tất cả các Chi tiêu Nhân sự liên quan sẽ được chuyển trạng thái Hoàn thành cùng một lúc.
 3. Truy cập quy tắc lương
  • result = sum(payslip.hr_expense_ids.mapped(total_amount)) sẽ tổng hợp tất cả các khoản chi tiêu và trả lại kết quả cho quy tắc lương
  • result = sum(payslip.hr_expense_ids.filtered(lambda exp: 'Air Ticket' in exp.product_id.name).mapped(total_amount)) sẽ tóm tắt tất cả số tiền chi tiêu liên quan đến 'Vé máy bay' và trả lại kết quả cho quy tắc lương
  • v.v.

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise