Product Licenses - Sales

This product is no longer available.


Sell products with licensing


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này tích hợp ứng dụng Bán hàng và ứng dụng Quản lý Giấy phép Sản phẩm cho phép bán sản phẩm với giấy phép

Tính năng chính

  1. Chọn một sản phẩm trên một dòng đơn bán hàng sẽ tự động tải giấy phép của sản phẩm vào trong dòng đơn bán hàng. Người bán hàng có thể quyết định giữ một hoặc nhiều giấy phép trước khi xác nhận đơn hàng
  2. Thêm thông tin giấy phép vào cột mô tả đơn hàng của bản báo cáo PDF đơn hàng/báo giá
  3. Tự động thêm thông tin liên quan đến giấy phép vào bản báo cáo PDF báo giá/đơn hàng khi sản phẩm được đã bán đã được cấp phép
  4. Hiển thị thông tin liên quan đến giấy phép sản phẩm chỉ với một click
  5. Thống kê số lượng bán trên mỗi giấy phép và phiên bản giấy phép

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp