TO Employee Advance

This product is no longer available.


Employee Advance requests and approval


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô tả

Mô-đun Tạm Ứng Nhân Viên cho phép bạn quản lý tạm ứng của nhân viên với quy trình tạm ứng đơn giản:

 • Nhân viên tạo yêu cầu thanh toán tạm ứng
 • Quản lý nhân viên và Quản lý Mô-đun có thể phê duyệt/từ chối yêu cầu
 • Kế toán thực hiện thanh toán theo yêu cầu tạm ứng đã được phê duyệt
 • Khoản tạm ứng của nhân viên sẽ được đối soát với khoản chi tiêu từ Sổ Nhật ký Tạm ứng của chính nhân viên đó.
 • Vào cuối chu kỳ kế toán, kế toán viên có thể đối soát tất cả các giao dịch trên.

Tính năng nổi bật

 • Quản lý Quy trình tạm ứng: Đề nghị tạm ứng > Chờ duyệt > Đã phê quyệt > Đã thanh toán > Đã đối soát
 • Tạo và Gửi nhiều yêu cầu tạm ứng
 • Cho phép thẩm định Tạm ứng nhân viên 2 lần nếu số tiền tạm ứng lớn hơn so với giá trị được thiết lập
 • Được tích hợp với mô-đun Chi tiêu và Kế toán

Ấn bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise