Purchase Receipt from Purchase Order

This product is no longer available.


Create purchase receipts from purchase order


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

Ứng dụng này cho phép nhân viên mua hàng tạo biên lai mua hàng từ màn hình PO, tương tự vói tạo hóa đơn từ PO. Nếu đơn mua đã có hóa đơn, bạn không thể tạo biên lai và ngược lại.

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp