Transit Location Accounts

  • Odoo Version

0 ₫ 0 ₫ 0.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Unhide Stock Input/Output Valuation Accounts for transit locations


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

  • Bỏ ẩn các trường tài khoản định giá tồn kho trên biểu mẫu địa điểm với usage = transit (địa điểm chuyển tiếp).
  • Điều này cung cấp thêm quyền kiểm soát đối với định giá nhập / xuất tồn kho trong quá trình tạo bút toán kế toán.
  • Tự động tạo bút toán kế toán khi thực hiện dịch chuyển kho giữa các địa điểm kiểu nội bộ và chuyển tiếp (theo 2 chiều)
  • Tạo các bản ghi stock valuation layer để thể hiện việc thay đổi giá trị hàng hóa trong kho

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise