Hướng dẫn sử dụng Google Hangouts

Cách sử dụng Google Hangouts họp trực tuyến, chia sẻ màn hình...được sử dụng khi làm việc với các khách hàng ở xa hoặc họp nội bộ giữa nhiều chi nhánh tại các địa điểm khác nhau.

Share: